»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC CƠ SỞ 2 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2
  SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG GIỜ HỌC
  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Vành khuyên Cô Nhi 104 6h
  Trung Sơ cấp 1 Cô Hạnh 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Đom đóm Cô Vi 203 6h
  Sư tử Cô Thùy 204 6h
  Cô Trang 301 6h
  Phụ đạo Cô Hằng 302 5h30

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Nhật Sơ cấp 2  Cô Cẩm  101  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Thủy   103  
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 104  
  Ngữ âm 2 Cô Diễm 201  
      202  
      203  
   Anh văn tổng quát 1 Cô Trang  204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3
    SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG NOTE
  Pikachu (ghế lớn) Cô Thùy 101 6h
  Thiên nga (ghế nhỏ) Thầy Josh 103 6h
      104  
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Tuyết 201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Hổ Cô Sen 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Vi 204 6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Vân 301 6h
      302  

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Nhật Sơ cấp 1 Cô Dương (nhỏ)  101  
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Thủy 103  
  Trung sơ cấp 1 Cô Liễu  104  
  Hàn trung cấp 1 Cô Vân 201  
  Trung Trung cấp 1 Cô Hạnh 202  
  Trung Sơ cấp 2 Cô Hằng 203
   
  Nhật Sơ cấp 1 Cô Cẩm 204  
  Trung sơ cấp 1  Cô Dung 301  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4

  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Bồ câu (ghế lớn) Cô Diễm 101 5h45
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h


  104  
  Họa mi Cô Trang 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Cô Sen 203 6h
  Phụ đạo Cô Hằng 204 5h30
  Josh 301 6h
  Hàn kèm Cô Vân  302  

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Nhật sơ cấp 2   Cô Cẩm 101  
  Trung sơ cấp 1   Cô Hạnh 103  
  Hàn sơ cấp 2  Cô Vân 104  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Trang 201  
      202  
  Anh văn tổng quát 2 Cô Diễm 203  
      204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5


  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Hàn Xuất khẩu LĐ  Cô Vân  101 6h
  Thiên Nga (ghế nhỏ) Cô Thùy 103 6h
  Hổ Cô Sen 104 6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Tuyết 201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Đom đóm Thầy Mauri 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Vi 204 6h
  Hàn sơ cấp 1 Cô Hạnh 301 6h
  KET Cô Diễm 302 5h30

   SUẤT 2
  7h30-9h30
  Nhật sơ cấp 1 Cô Dương (nhỏ) 101 
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung 103  
  Trung sơ cấp 1 Cô Liễu  104  
  Hàn trung cấp 1 Cô Vân 201  
  Trung trung cấp 1 Cô Hạnh 202  
  Trung sơ cấp 2 Cô Hằng 203  
  Anh văn tổng quát 1 Cô Trang 204  
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung 301  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6
  SUẤT 1
  5H30-7H30

  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30 
  Bồ câu (ghế lớn) Thầy Mauri 103 5h45 
  Vành khuyên Cô Nhi 104 6h
  Trung Sơ cấp 1 Cô Hạnh 201  6h 
  Họa mi Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Thầy Josh 203  6h 
  Sư tử  Cô Thùy 204 6h
       301  
  Hàn kèm Cô Vân  302  
  SUẤT 2
  7H30 – 9H30
      101  
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Thủy 103  
      104  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Trang 201  
  Nhật sơ cấp 1 Cô Dương (nhỏ) 202  
  Anh văn tổng quát 2 Cô Diễm 203  
      204  
      301  
      302  
   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ