»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC CƠ SỞ 2 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2
  SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG  GIỜ HỌC
  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30
  Ngữ pháp Cô Hằng 102 6h
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Vành khuyên Cô Sen 104 6h
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Đom đóm Cô Mai 203 6h
  Sư tử Cô Thùy 204 6h
  Cô Trang 301 6h
  Mickey  Cô Trâm 302 6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      101  
  Nhật Sơ cấp 3  Cô Dương 102  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến  103  
  Hàn sơ cấp 1 Cô Vân  104  
  Nhật sơ cấp 1  Cô Vy 201  
  Trung sơ cấp 1
  Cô Hạnh
  202  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Thùy 203  
  Anh văn tổng quát 1  Cô Mai 204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3
    SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG NOTE
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến 101 6h
  Pikachu (ghế lớn)  Cô Thùy 102 6h 
  Thiên nga (ghế nhỏ) Thầy Josh 103 6h
  Nhật thiếu nhi 3 Cô Dương  104  6h
      201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Hổ Cô Sen 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
  Toán IQ4 Cô Trang 301 6h
  Luyện thi Cambridge Cô Mai 302  6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 2 Cô Dung 101  
      102  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 103  
      104  
  Nhật sơ cấp 1  Cô Vy 201  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Vân 202  
  Trung Sơ cấp 2 Cô Hằng 203
   

    204  
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến   301   
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4

  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Bồ câu (ghế lớn) Cô Diễm 101 5h45
  Nấm Cô Mai  102  6h
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 104  6h
  Họa mi Cô Trang 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Cô Sen 203 6h
      204 5h30
  Thầy Josh 301 6h
  Ngữ pháp Cô Hằng  302   6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 1   Cô Dung 101  
      102  
       103  
  Nhật Sơ cấp 3  Cô Dương  104  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Kham 201  
      202  
  Trung sơ cấp 1  Cô Liễu 203  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Diễm  204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5


  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến  101 6h
  Nhật thiếu nhi 3 Cô Dương 102 6h
  Thiên Nga (ghế nhỏ) Cô Thùy 103 6h
  Hổ Cô Sen 104 6h
  KET Cô Diễm  201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Đom đóm Thầy Mauri 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
  Toán IQ4 Cô Trang  301 5h30
  Luyện thi Cambridge Thầy Luca 302  

   SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 2 Cô Dung  101 
      102  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 103  
      104  
  Nhật sơ cấp 1 Cô Vy 201  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Vân 202  
  Trung sơ cấp 2 Cô Hạnh 203  
   Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm  204  
   Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến 301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6
  SUẤT 1
  5H30-7H30

  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30 
  Nấm Cô Mai  102  6h
  Bồ câu (ghế lớn) Thầy Mauri 103 5h45 
  Vành khuyên Cô Sen 104 6h
      201  6h 
  Họa mi Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Thầy Josh 203  6h 
  Sư tử  Cô Thùy 204 6h
      301  
  Mickey Cô Trâm   302 6h 
  SUẤT 2
  7H30 – 9H30
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung  101  

    102 7h
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 103  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Vân 104  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Kham 201  
  Trung sơ cấp 1 Cô Hạnh 202  
  Trung sơ cấp 1   Cô Liễu 203  
  Anh văn tổng quát   Cô Mai 204  
  Anh văn tổng quát 1  Cô Thùy 301  
      302  
   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ