»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG CS8 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2
  SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG  GIỜ HỌC
      201  
      202  
      301  
      302  
      401  
      402  

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      201  
      202  
      301  
      302  
      401  


  402  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3
    SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG NOTE
      201  
      202  
      301  
      302  
      401  
      402  

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      201  
      202  
      301  
      302  
      401  
      402  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4

  SUẤT 1
  5h30-7h30
   Hàn (Cô Hạnh)   201 18h30
      202  
  Pikachu    301 18h00
  Phụ Đạo
  302 18h00
      401  
      402  

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      201  
  Trung kèm (Cô Liễu)    202 19h00 
  Nhật (Cô Dương)    301 19h30 
      302  
   Hàn (Cô Thủy)   401 19h30 
      402  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5


  SUẤT 1
  5h30-7h30
      201 6h
      202  
      301 6h
      302 6h
      401 6h
      402 6h

   SUẤT 2
  7h30-9h30
      201
      202  
      301  
      302  
      401  
      402  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6
  SUẤT 1
  5H30-7H30

      201 5h30 
      202  
      301 5h45 
      302 6h
      401  6h 
      402 6h
  SUẤT 2
  7H30 – 9H30
      201  
      202 7h
      301  
      302  
      401  
      402  

  Mipec Rubik 360

   »  Các bản tin khác
  »HAPPY NEW YEAR 2016  (10-04-2019)

  Vị trí bản đồ