»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC CƠ SỞ 2 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2
  SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG  GIỜ HỌC
  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30
  Minion  Cô Ngân 102 5h30
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Vành khuyên Cô Sen 104 6h
  Mickey Cô Trâm 202 6h
  Mít Thầy Callan 201 6h
  Đom đóm Cô Mai 203 6h
  Sư tử Cô Thùy 204 6h
  Cô Trang 301 6h
      302 6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      101  
      102  
      103  
      104  
  Trung sơ cấp 1 Cô Thanh 201  


  202  
      203  
  Anh văn giao tiếp 2  Cô Trang 204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3
    SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG NOTE
  Dứa Cô Trang 101 6h
  Pikachu (ghế lớn)  Cô Thùy 102 6h 
  Thiên nga (ghế nhỏ) Thầy Josh 103 6h
  Xuka Cô Mai 104  6h
  Đại bàng Cô Kham  201 6h
  Hổ Cô Sen 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
      301 6h
  Nhật thiếu nhi 3 Cô  Dương 302  6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      101  
      102  
      103  
      104  
      201  
      202  
  Trung sơ cấp 2 Cô Hạnh 203
   
  Nhật sơ cấp 2  Cô Xuân 204  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến  301   
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4

  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Bồ câu (ghế lớn) Cô Diễm 203 5h45
  Nấm Cô Mai  102  6h
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 101 6h
  Mininon  Cô Ngân 104  5h30
  Họa mi Cô Trang 202 6h
  Mít Cô Trâm 201 6h
  Mận Cô Lily 103 6h
  Ngữ pháp  Cô Hằng 204 6h
  Chim sẻ Cô Sen 301 6h
  Thầy Josh  302   6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30


   101  
      102  
       103  
      104  
      201  
       202  
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến  203  
      204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5


  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Dứa  Thầy Callan 101 6h
  Hổ Cô Sen 102 6h
  Thiên Nga (ghế nhỏ) Cô Thùy 103 6h
  Xuka Cô Mai 104 6h
  Đại bàng Cô Kham  201 6h
  Đom đóm Cô Anna 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
  Nhật thiếu nhi 3 Cô Dương 302  

   SUẤT 2
  7h30-9h30
       101 
      102  
      103  
      104  
      201  
      202  
  Trung sơ cấp 2 Cô Hạnh 203  
  Nhật sơ cấp 1 Cô Xuân 204  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến 301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6
  SUẤT 1
  5H30-7H30

  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30 
  Nấm Cô Mai  102  6h
  Bồ câu (ghế lớn) Thầy Callan 103 5h45 
  Vành khuyên Cô Sen 104 6h
  Mickey Cô Trâm  202  6h 
  Họa mi Cô Trang 201 6h
  Mận Cô Kham 203  6h 
  Sư tử  Cô Thùy 204 6h
  Hàn sơ cấp 1 Cô Vân 301  
  Chim sẻ Thầy Josh 302 6h 
           

    102 7h
      103  
      104  
      201  
      202  
      203  
      204  
      301  
  Trung sơ cấp 1  Cô Thanh 302  
   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ