»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC CƠ SỞ 2 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2
  SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG  GIỜ HỌC
  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30
  Vành khuyên Cô Sen 102  6h
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 104 6h
  Phụ đạo Cô Hằng 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Đom đóm Cô Mai 203 6h
  Sư tử Cô Thùy 204 6h
  Cô Trang 301 6h
      302 6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
      101  
      102  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến  103  
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 104  
  Ngữ âm 2 Cô Diễm 201  
  Trung sơ cấp 1
  Cô Hạnh
  202  
      203  
  Anh văn tổng quát 1   Cô Trang  204  
  Anh văn tổng quát 1  Cô Thùy 301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3
    SUẤT 1
  5H30-7H30
  LỚP GIÁO VIÊN PHÒNG NOTE
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến 101 6h
  Nấm Cô Diễm 102 6h 
  Thiên nga (ghế nhỏ) Thầy Josh 103 6h
  Pikachu (ghế lớn) Cô Thùy  104  6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Tuyết 201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Hổ Cô Sen 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Vân 301 6h
  Trung Sơ cấp 2  Cô Dung 302  6h

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung 101  
      102  
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Thủy 103  
  Trung sơ cấp 1 Cô Liễu  104  
  Nhật sơ cấp 1  Cô Dương 201  
   Hàn sơ cấp 1  cô Tuyến 202  
  Trung Sơ cấp 2 Cô Hằng 203
   
  Nhật Sơ cấp 1 Cô Cẩm 204  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyết  301   
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4

  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Bồ câu (ghế lớn) Cô Diễm 101 5h45
      102  
  Ong (ghế lớn) Cô Kham 103 6h
  Hàn Sơ cấp 2 Cô Vân 104  
  Họa mi Cô Trang 201 6h
  Toán IQ2 Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Cô Sen 203 6h
  Phụ đạo Cô Hằng 204 5h30
  Josh 301 6h
         

  SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 1   Cô Dung 101  
      102  
       103  
  Hàn sơ cấp 2  Cô Vân 104  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Kham 201  
      202  
      203  
      204  
      301  
      302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5


  SUẤT 1
  5h30-7h30
  Hàn sơ cấp 1 Cô Tuyến  101 6h
  KET Cô Diễm  102  5h30
  Thiên Nga (ghế nhỏ) Cô Thùy 103 6h
  Hổ Cô Sen 104 6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Tuyết 201 6h
  Đại bàng Cô Kham 202 6h
  Đom đóm Thầy Mauri 203 6h
  Chuồn chuồn Cô Trang 204 6h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Vân 301 6h
      302  

   SUẤT 2
  7h30-9h30
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung  101 
      102  
  Hàn sơ cấp 1 Cô Thủy 103  
  Trung sơ cấp 1 Cô Liễu  104  
  Nhật sơ cấp 1  Cô Dương 201  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyến 202  
  Trung sơ cấp 2 Cô Hằng 203  
  Anh văn tổng quát 1 Cô Trang 204  
  Hàn sơ cấp 1  Cô Tuyết 301  
  Anh văn giao tiếp 1 Cô Diễm 302  
  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6
  SUẤT 1
  5H30-7H30

  Sơn ca (ghế nhỏ) Cô Diễm 101 5h30 
      102  
  Bồ câu (ghế lớn) Thầy Mauri 103 5h45 
  Vành khuyên Cô Sen 104 6h
  Trung Sơ cấp 1 Cô Hạnh 201  6h 
  Họa mi Cô Trang 202 6h
  Chim sẻ Thầy Josh 203  6h 
  Sư tử  Cô Thùy 204 6h
      301  
       302  
  SUẤT 2
  7H30 – 9H30
  Trung sơ cấp 1 Cô Dung  101  
      102 7h
  Hàn Sơ cấp 1 Cô Tuyến 103  
      104  
  Anh văn giao tiếp 1  Cô Kham 201  
  Trung sơ cấp 1 Cô Hạnh 202  
      203  
  Nhật sơ cấp 1  Cô Cẩm 204  
  Anh văn tổng quát 1  Cô Thùy 301  
      302  
   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ